راهنمای انتخاب اسم کودک

راهنمای انتخاب اسم کودک

راهنمای انتخاب اسم کودک (بانک اسامی) به همراه معنی اسم دختر و اسم پسر در جداول زیر به ترتیب حروف الفبا و با ریشه های فارسی ، کردی ، ترکی ، عربی، پهلوی، عبری، سانسکریت و … گرده آوری شده، لازم به ذکر است در انتخاب اسم و معنی آن دقت کنید.

جدول اسامی دخترانه

اسم دختر با الفاسم دختر با باسم دختر با پ
اسم دختر با تاسم دختر با ثاسم دختر با ج
اسم دختر با چ اسم دختر با ح اسم دختر با خ
اسم دختر با د اسم دختر با ذ اسم دختر با ر
اسم دختر با ز اسم دختر با ژ اسم دختر با س
اسم دختر با ش اسم دختر با ص اسم دختر با ض
اسم دختر با ط اسم دختر با ظ اسم دختر با ع
اسم دختر با غ اسم دختر با ف اسم دختر با ق
اسم دختر با ک اسم دختر با گ اسم دختر با ل
اسم دختر با م اسم دختر با ن اسم دختر با و
اسم دختر با ه اسم دختر با ی

 

جدول اسامی پسرانه

 

اسم پسر با الفاسم پسر با باسم پسر با پ
اسم پسر با تاسم پسر با ثاسم پسر با ج
اسم پسر با چاسم پسر با حاسم پسر با خ
اسم پسر با داسم پسر با ذاسم پسر با ر
اسم پسر با زاسم پسر با ژاسم پسر با س
اسم پسر با شاسم پسر با صاسم پسر با ض
اسم پسر با طاسم پسر با ظاسم پسر با ع
اسم پسر با غاسم پسر با فاسم پسر با ق
اسم پسر با کاسم پسر با گاسم پسر با ل
اسم پسر با ماسم پسر با ناسم پسر با و
اسم پسر با هاسم پسر با ی

2 نظرات

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید